"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Học viện

Thứ tư, 07/01/2015 - 04:01 chiều GMT

Tải về toàn văn nội dung file đính kèm dưới đây


Nguồn: Phòng Chính trị - Học viện Chính trị