"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Cuộc đấu tranh phòng, chống "Phi chính trị hóa" Quân đội ta trong tình hình mới

Thứ hai, 09/12/2013 - 02:44 chiều GMT

Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn “quan tâm” chống phá một cách toàn diện mọi tổ chức, mọi lực lượng, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam được xác định là một trong những trọng điểm.

Bởi vì, chúng ý thức rất rõ vị trí, vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong đời sống xã hội Việt Nam, thể hiện thông qua chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất trong quá trình đấu tranh cách mạng, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

 

Trong hoạt động chống phá quân đội, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội. Chúng coi đây là một mũi tấn công rất hiểm độc. Thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội thực chất là các thế lực thù địch tìm mọi cách thủ tiêu, xóa bỏ vai rò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội không phải là “phi chính trị” nói chung mà là từ “phi chính trị” cách mạng - chính trị vô sản để chuyển sang một chính trị khác - chính trị tư sản nhằm thực hiện âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam.

 

“Phi chính trị hóa” quân đội là âm mưu xuyên suốt trong quá trình chống phá quân đội nói riêng, chống phá cách mạng Việt Nam nói chung của các thế lực thù địch, nhưng trong mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể, do những đặc điểm của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; do yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội và do những đặc điểm bên trong của quân đội mà phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội cũng không hoàn toàn giống nhau.

 

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực đã có những biến động mới, chủ nghĩa đế quốc tranh thủ lợi dụng để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội bằng những phương thức, thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc và hết sức nguy hiểm. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện đại, quá trình toàn cầu hóa không chỉ tiếp tục được khẳng định là một xu hướng tất yếu, mà còn đang có xu hướng phát triển ngày càng nhanh cả quy mô, tốc độ tính chất và phạm vi ảnh hưởng. Người ta đang nói nhiều đến một “biên giới mềm” để đi tới xóa nhòa biên giới, không còn biên giới giữa các quốc gia, dân tộc. Người ta đang nói nhiều đến một “thế giới phẳng” theo một nghĩa khác, nghĩa không tích cực của khái niệm này, họ tuyệt đối hóa yếu tố kinh tế, khoa học - kỹ thuật, coi nhẹ việc xem xét yếu tố chính trị, văn hóa… để đi đến không còn ranh giới giữa các quốc gia, dân tộc. Người ta cũng đang nói nhiều đến một thế giới mà trong đó khoảng cách về địa - kinh tế, địa - văn hóa, địa - chính trị chỉ là tương đối, nếu không muốn nói là người ta cố tình lờ đi cái khoảng cách về địa - chính trị và địa - văn hóa… Tất cả những quan niệm đó đều nhằm tạo ra một “khoảng trống” về ý thức hệ, biện hộ cho một thế giới không còn có các chế độ chính trị - xã hội khác nhau, đối lập nhau, để đi tới một thế giới “phi chính trị”, mà thực chất là chuyển sang hệ tư tưởng chính trị tư sản, đem hệ tư tưởng chính trị tư sản áp đặt lên tất cả các quốc gia, dân tộc có chế độ kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau, thậm chí đối lập nhau.

 

Trong quá rình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chúng ta không thể không thực hiện quá trình mở cửa, giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng nhằm từng bước hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Các thế lực thù địch đang triệt để tận dụng bối cảnh tình hình mới để tấn công, phá hoại trận địa tư tưởng trong quân đội ta. Thông qua việc triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, nhất là qua mạng Internet toàn cầu, qua những “đoàn ra”, “đoàn vào” của ta và của các nước, các tổ chức có quan hệ với ta; thông qua việc gửi cán bộ, nhân viên đi nghiên cứu, tham quan, học tập ở nước ngoài và việc người nước ngoài đến Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng để tấn công toàn diện vào nền tảng tư tưởng của quân đội ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ quân đội phai nhạt niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, xa rời hệ tư tưởng cách mạng và khoa học, từng bước tạo ra “khoảng trống” về ý thức hệ, pha loãng, làm nhạt dần ý thức hệ vô sản, trượt dần sang ý thức hệ tư sản.

 

Hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi mới tạo điều kiện cho chúng ta xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, chúng ta vẫn đang tiếp tục đối mặt với những nguy cơ, khó khăn, thách thức mới. Mà những nguy cơ, khó khăn, thách thức đó chắc chắn sẽ bị các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng để nhằm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội bằng những phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, khó nhận biết hơn.

 

Nét nổi bật của tình hình trong nước trong giai đoạn hiện nay, mà các thế lực thù địch có thể triệt để lợi dụng để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta là: Nền kinh tế thị trường ngày càng đi vào chiều sâu, bên cạnh mặt tác động tích cực của nó đến quá trình cách mạng nước ta, thì mặt tiêu cực của nó cũng ngày càng tác động một cách mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến việc xây dựng quân đội cách mạng, xây dựng quân đội về chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật… Những tiêu cực của xã hội như tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ; sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; những yếu kém, bất cập trong quản lý đất nước, quản lý xã hội của một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước; những rạn nứt, những mâu thuẫn xã hội trong các tầng lớp nhân dân… đang có chiều hướng gia tăng. Những nhân tố đó đang từng ngày, từng giờ tác động đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin của các tầng lớp nhân dân, trong đó có một bộ phận cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đối với tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội,v.v…

 

Thêm vào đó, quá trình mở cửa, giao lưu, hợp tác quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực thúc đẩy quá trình phát triển đất nước, thì những mặt tiêu cực cũng tác động không nhỏ đến nước ta, nhất là sự du nhập của các giá trị phản văn hóa, sự du nhập của đạo đức, lối sống thực dụng, đề cao giá trị vật chất, đang từng ngày tác động làm băng hoại những giá trị văn  hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta.

 

Trong những điều kiện đó, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện phương thức, thủ đoạn tấn công mới, tấn công trực tiếp vào chính trị, làm cho quân đội ta suy yếu về chính trị. Nhưng thực tế cho thấy, các thế lực thù địch khó có thể tấn công trực diện vào chính trị để làm suy yếu một quân đội đã có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng, được tôi luyện trong các cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng chuyển sang triển khai mạnh mẽ mũi tấn công vào đạo đức, lối sống. Đây là mũi tấn công cực kỳ thâm độc và nguy hiểm. Tính chất nguy hiểm ở mũi tấn công này là từ chỗ làm cho một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu bản lĩnh, thiếu tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cách mạng… dần dần bị sa đọa về đạo đức, lối sống, quen dần với cuộc sống hưởng thụ, đề cao, tuyệt đối hóa lợi ích vật chất, sao nhãng, coi nhẹ việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng; từ chỗ loãng dần, nhạt dần về chính trị cách mạng, để đi tới không phải là “phi chính trị” mà là trượt dần sang chính trị tư sản.

 

Để thực hiện mũi tấn công thâm độc, nguy hiểm này, các thế lực thù địch triệt để lợi dung, khai thác những mặt tiêu cực, yếu kém trong tổ chức và con người, nhất là lợi dụng những tổ chức yếu kém; những cá nhân có quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái, những phần tử bất mãn; những sai lầm, khuyết điểm trong xử lý các “điểm nóng”, các vụ việc tiêu cực xã hội… để tuyên truyền, kích động, lôi kéo, mua chuộc… làm cho một bộ phận nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội mơ hồ, suy giảm niềm tin, lung lay tư tưởng, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ… và dẫn đến suy giảm về chính trị vô sản, trượt dần sang chính trị tư sản, bắt đầu từ sự sa đọa về đạo đức, lối sống.

 

Những năm qua, mặc dù đã triệt để tận dụng những nhân tố mới từ mặt tiêu cực của tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, trong quân đội để chống phá cách mạng nước ta, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, nhưng các thế lực thù địch đã  không đạt được kết quả như chúng mong muốn. Cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trong những thập kỷ qua, nhất là qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân đội ta cũng từng bước trưởng thành, lớn mạnh một cách toàn diện.

 

Đặc biệt là, trước những mũi tấn công thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch với những phương thức, thủ đoạn mới, nhưng sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội nói chung, nhất là sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội ngày càng được củng cố vững chắc và từng bước nâng cao. Quân đội ta vẫn rất xứng đáng là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 

Thông qua việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… quân đội ta đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Quân đội ta không hề bị các thế lực thù địch làm suy giảm chính trị vô sản, ngược lại trận địa chính trị tư tưởng vô sản trong quân đội ngày càng được củng cố, giữ vững và phát triển.

 

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, sự phát triển mới của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội, trước hết là sức mạnh chính trị - tinh thần, trong điều kiện các thế lực thù địch đang tích cực triển khai những phương thức, thủ đoạn mới trong thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, chúng ta cần quan tâm làm tốt những vấn đề sau đây:

 

Một là, tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, đặc biệt phải chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường khả năng đề kháng của cán bộ, chiến sĩ, chủ động chống lại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của địch.

 

Để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, trước hết phải tăng cường, củng cố, phát triển trận địa tư tưởng chính trị vô sản trong quân đội. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là cách tốt nhất để tăng cường sức đề kháng của cán bộ, chiến sĩ quân đội trước tác động của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội.

 

Tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị thể hiện ở nhiều nội dung, trong đó không thể không đề cập đến những nội dung chủ yếu như: Thường xuyên quan tâm giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Tăng cường giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường xuyên bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh cho mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Chăm lo giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, của quân đội, đặc biệt là truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất.

 

Để làm tốt những nội dung giáo dục, rèn luyện tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội cần phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, coi đây là nhân tố quyết định việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội. Tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, phát huy tốt vai trò của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong và ngoài quân đội, đặc biệt là phát huy vai tò của đội ngũ cán bộ các cấp trong quân đội, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên.

 

Hai là, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về những điều kiện, những nhân tố mà các thế lực thù địch đang và sẽ lợi dụng để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội bằng những phương thức, thủ đoạn mới.

 

Việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về những điều kiện, những nhân tố mà các thế lực thù địch đang và sẽ tiếp tục lợi dụng để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội bằng những phương thức, thủ đoạn mới có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động, tích cực phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

 

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về những điều kiện, những nhân tố đó bao gồm nhiều nội dung, trong đó không thể không đề cập đến những nội dung chủ yếu mà các thế lực thù địch đang hết sức chú ý khai thác, tận dụng để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội. Đó là nâng cao nhận thức về những tác động từ mặt tiêu cực của quá trình mở cửa, giao lưu, hợp tác quốc tế, nhất là từ mở cửa, hợp tác về kinh tế tác động đến những vấn đề văn  hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nâng cao nhận thức về những tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ quân đội có nguy cơ làm tha hóa đạo đức, lối sống dẫn tới nguy cơ bị tha hóa về chính trị, suy giảm khả năng đề kháng trước đòn tấn công về chính trị của các thế lực thù địch.

 

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về những nội dung trên đây cần tiến hành nhiều biện pháp tổng hợp, phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi người bằng các biện pháp cụ thể, phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với tự giáo dục, tự bồi dưỡng của mỗi người. Cần hết sức coi trọng hình thức giáo dục, bồi dưỡng và tự giáo dục, tự bồi dưỡng thông qua thực tiễn hoạt động của mỗi người trên các lĩnh vực hoạt động của mình để nhận thức rõ hơn sự tác động của những điều kiện, nhân tố đó và điều quan trọng hơn là hiểu rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng những mặt tác động tiêu cực để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

 

Ba là, nhận thức rõ bản chất, âm  mưu, thủ đoạn; vạch trần tính chất phản khoa học của luận điểm “quân đội đứng ngoài chính trị”, thực chất của quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

 

Đi đôi với việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phải đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, kết hợp chặt chẽ giữa hai mặt “xây” với “chống”. Trước hết cần phải nhận tức rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch trong thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, coi đó là một mũi tấn công quan trọng, xuyên suốt. Nhưng tùy theo những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, các thế lực thù địch có thể thay đổi phương thức, thủ đoạn tấn công, nhưng xuyên suốt thực chất của “phi chính trị hóa” quân đội làm cho quân đội từ chỗ “không quan tâm đến chính trị”, “không làm chính trị”, “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”… để đi tới tạo ra “khoảng trống” trong ý thức hệ, tạo ra một khoảng “chân không” về chính trị, thực chất là làm cho quân đội không còn chính trị vô sản, để cho chính trị tư sản tràn vào lấp đầy khoảng “chân không” đó. Điều nguy hiểm là khoảng “chân không” đó được vơi dần và lấp dần diễn ra một cách dần dần thông qua quá trình “nhạt dần”, “loãng dần” chính trị vô sản (sự “loãng dần”, “nhạt dần” đó có thể bắt đầu từ sự suy thoái về chính trị hoặc có thể bắt đầu từ sự suy thoái về đạo đức, lối sống) và quá trình “đậm dần” chính trị tư sản cũng diễn ra dần dần theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” nên chúng ta rất khó nhận biết.

 

Mặc dù trong từng thời kỳ, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội có thể được tiến hành bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, nhưng thực chất của “phi chính trị hóa” quân đội là tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, là tước quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, từng bước làm cho quân đội xa dần chính trị vô sản, từng bước tiêm nhiễm dần chính trị tư sản, đến một lúc nào đó làm cho quân đội sẽ bị biến chất về chính trị, phản bội lại Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, phản bội mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản bội lợi ích giai cấp, dân tộc.

 

Cần nhận thức rõ rằng, không bao giờ có “quân đội trung lập”, “quân đội đứng ngoài chính trị”, “phi chính trị”, mà thực chất bao giờ quân đội cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, một nhà nước nhất định để thực hiện mục đích chính trị của giai cấp đó, nhà nước đó. Do đó, cả lý luận và thực tiễn đã khẳng định rằng, không thể và không bao giờ có một quân đội đứng ngoài chính trị, phi chính trị, quân đội nhất định phải “có chính trị”, hoặc là chính trị vô sản, hoặc là chính trị tư sản.

 

Thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch thực chất là chúng muốn làm cho quân đội ta không còn chính trị vô sản, mà chuyển dần sang chính trị tư sản, từ chỗ là công cụ bạo lực vũ trang, lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân, của chế độ xã hội chủ nghĩa, quay lại chống Đảng, chống Nhà nước, chống nhân dân, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 

Đây là âm mưu cực kỳ nguy hiểm, nếu chúng ta không nhận thức rõ thì không thể tích cực, chủ động, tự giác đấu tranh chống lại chúng. Vì vậy, để đấu tranh chống lại một cách có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch thì một trong những nội dung rất quan trọng là phải nhận thức rõ, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng, trên cơ sở đó tổ chức triển khai cuộc đấu tranh chống lại một cách có hiệu quả nhất, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Tăng cường cảnh giác và tích cực đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng, chống, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Có thể “phi chính trị hóa” quân đội là sự khởi đầu cho “phi chính trị hóa” Đảng, “phi chính trị hóa” Nhà nước, “phi chính trị hóa” xã hội của các thế lực thù địch. Đó là làm cho quân đội, làm cho Đảng, làm cho Nhà nước và làm cho toàn thể xã hội ta chuyển dần từ chính trị vô sản sang chính trị tư sản trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình’ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Đó là quá trình làm “đổi màu” chế độ và áp đặt chế độ tư bản chủ nghĩa lên xã hội ta, thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt bằng một chế độ bóc lột đầy máu và nước mắt.

 

Tuy nhiên, đây là một khả năng có thể xảy ra, nhưng khả năng này có xảy ra hay không là tùy thuộc vào khả năng tấn công, chống phá của các thế lực thù địch và sự đấu tranh chống lại của ta trước sự tấn công của chúng. Vấn đề quyết định để cho khả năng này không thể xảy ra là chúng ta phải mạnh lên về chính trị vô sản, phải có khả năng đề  kháng tốt trước sự xâm nhập của chính trị tư sản, phải tổ chức triển khai cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng, chống âm mưu “phi chính trị” nói chung, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội nói riêng một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả. Vấn đề quyết định là ở chính chúng ta./.

Tác giả: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thắng
Nguồn: Phòng chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Học viện Chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, 2009