"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Ban Giám đốc Học viện Chính trị

Thứ ba, 03/01/2017 - 08:19 sáng GMT

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ

Giám đốc:

  • Thiếu tướng PGS. TS Nguyễn Văn Bạo

Chính ủy:

  • Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc:

  • Thiếu tướng PGS. TS. NGƯT Nguyễn Văn Thế
  • Thiếu tướng Phạm Đức Lâm
  • Đại tá PGS. TS Nguyễn Hùng Oanh

Phó Chính ủy:

  • Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Quang Phát
  • Thiếu tướng TS Vũ Công Toàn