"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Các Khoa giáo viên

Thứ tư, 05/10/2011 - 08:04 sáng GMT

 

KHỐI KHOA GIÁO VIÊN1. Khoa Triết học Mác - Lênin

Ngày thành lập:

Ngày truyền thống: 28-6

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ Triết học.

+ Giảng dạy chương trình, nội dung triết học cho các đối tượng đào tạo chính ủy, cán bộ chính trị cấp chiến dịch, chiến thuật.

+ Giảng dạy chương trình, nội dung triết học cho nghiên cứu sinh, Thạc sĩ chuyên ngành khác cả quân sự, dân sự.

+ Giảng dạy chương trình, nội dung triết học cho đối tượng đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy khoa học xã hội nhân văn quân sự.

+Tham gia giảng dạy các lớp bổ túc lý luận chính trị cho cán bộ cấp chiến lược của Quân đội.

+Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và giáo viên khoa học xã hội nhân văn trình độ đại học, sau đại học cho quân đội Lào và Cămphuchia.

+ Tham gia nghiên cứu, biên soạn các giáo trình triết học dùng trong các nhà trường Quân đội.


2. Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày thành lập: 02-7-1961

Ngày truyền thống: 02-7

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Giảng dạy chương trình, nội dung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho các đối tượng đào tạo chính ủy trung, sư đoàn, cán bộ chính trị cấp chiến dịch, chiến thuật.

+ Giảng dạy chương trình, nội dung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước và các chuyên ngành khác (cả quân sự và dân sự).

+ Giảng dạy chương trình, nội dung Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho đối tượng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự.

+ Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cấp chiến lược của Quân đội.

+ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và giáo viên khoa học xã hội và nhân văn trình độ đại học, sau đại học cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

+ Tham gia nghiên cứu, biên soạn các giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dùng trong các nhà trường Quân đội.

+ Tham gia nghiên cứu, biên soạn các sách tham khảo, chuyên khảo và tài liệu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cho các nhà trường trong và ngoài quân đội.

3. Khoa Công tác đảng, công tác chính trị

Ngày thành lập: 10-9-1951

Ngày truyền thống: 10-9

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu khoa học và giảng dạy môn xây dựng Đảng, xây dựng quân đội về chính trị và tiến hành CTĐ - CTCT trong quân đội; trực tiếp bồi dưỡng phẩm chất năng lực, kiến thức tay nghề của người cán bộ lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chủ trì về chính trị ở các đơn vị quân đội.

+ Hiện nay, Khoa đảm nhiệm giảng dạy cho tất cả các đối tượng đào tạo chính ủy trung, sư đoàn; hoàn thiện đại học của Học viện

+ Đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ.


4. Khoa Chiến thuật - Chiến dịch

Ngày thành lập: 26 -10 -1965

Ngày truyền thống: 26 - 10

- Chức năng, nhiệm vụ chính:

Đảm nhiệm giảng dạy môn học Chiến thuật, Chiến dịch cho các đối tượng trong và ngoài Học viện.


5. Khoa Kinh tế chính trị

Ngày thành lập: 10-10-1957

Ngày truyền thống: 10-10

- Chức năng, nhiệm vụ:

Đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên nghành Kinh tế chính trị; giảng dạy tất cả các đối tượng đào tào, bồi dưỡng tại Học viện và nghiên cứu khoa học.


6. Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự

Ngày thành lập: 03-8-1999

Ngày truyền thống: 03-8

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ của Học viện giao cho khoa hàng năm.

+ Giảng dạy Môn Đường lối quân sự và Lịch sử nghệ thuật quân sự cho các đối tượng đào tạo cấp trung, sư đoàn của Học viện và các đối tượng khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu Giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc lĩnh vực Học viện đảm nhiệm.


7. Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học

Ngày thành lập:15-3-1972

Ngày truyền thống:07-10-1957

- Chức năng, nhiệm vụ:

Là một trong khoa lý luận cơ bản của Học viện, khoa CNXHKH tập trung đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành CNXHKH; giảng dạy các đối tượng khác trong và ngoài Học viện, bao gồm các môn học: Nguyên lý chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Lịch sử tư tưởng xã hội khoa học; Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; Quan hệ quốc tế; Dân tộc học; Xã hội học. Tham gia nghiên cứu khoa học.


8. Khoa Binh chủng

Ngày thành lập: 07-9-1983

Ngày truyền thống: 07-9

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Huấn luyện chiến thuật các binh chủng như: Chiến thuật xe Tăng, chiến thuật Pháo binh, chiến thuật Công binh, chiến thuật Thông tin, tác chiến Điện tử, chiến thuật Hóa học cho các đối tượng trong và ngoài Học viện cấp trung, sư đoàn bộ binh.

+ Huấn luyện kỹ thuật các binh chủng: Xe Tăng, Pháo binh cho hệ đào tạo chính ủy trung, sư đoàn.

+ Huấn luyện kỹ thuật các binh chủng: Xe Tăng, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Hóa học cho các lớp đào tạo Hệ quốc tế.

+ Huấn luyện các môn: Điều lệnh, Bắn súng bộ binh, Giáo dục thể chất cho các đối tượng.

+ Nghiên cứu các đề tài của các binh chủng, ngành.

+ Quản lý, bảo đảm bảo dưỡng các khí tài, trang bị được giao của các binh chủng.


9. Khoa Quân chủng

Ngày thành lập: 18-9-1992

Ngày truyền thồng:18-9

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giảng dạy chiến thuật Phòng không, Không quân, Hải quân cho các đối tượng đào tạo Chính ủy cấp trung sư đoàn; chính ủy quân sự địa phương, đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, đào tạo cán bộ chính trị cho bạn Lào và đào tạo cán bộ chính ủy trung, sư đoàn Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển.

+ Giảng dạy kỹ thuật Phòng không cho bạn Lào.

+ Xây dựng nội dung chương trình, kiểm tra, theo dõi việc huấn luyện liên kết các lớp đào tạo Chính ủy quân chủng tại 3 Học viện: Phòng không - Không quân, Biên phòng; giảng dạy môn Nghệ thuật chiến dịch Quân chủng cho các lớp Phòng không, Không quân, Hải quân.


10. Khoa Ngoại ngữ

Ngày thành lập: 21-6-1983

Ngày truyền thống: 21-6

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giảng dạy ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho các đối tượng học viên đại học và sau đại học ở trong Học viện và các đối tượng học viên dân sự ở ngoài Học viện.

+ Giảng dạy tin học cho các đối tượng học viên đại học trong và ngoài Học viện.

+ Giảng dạy Tiếng Việt cho học viên Lào, Camphuchia.


11. Khoa Tâm lý học quân sự

Ngày thành lập: 23-12-1976

Ngày truyền thống: 23-12

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các đối tượng: Học viên đào tạo giảng viên chuyên ngành Tâm lý học bậc cử nhân; Học viên đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự bậc cử nhân; Học viên đào tạo Chính ủy trung, sư đoàn.

+ Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên cao hoc, nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học.

+ Tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho đối tượng học viên Hệ Quốc tế (Lào - Camphuchia)  .

+ Tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề tài theo phân cấp phục vụ công tác giảng dạy.


12. Khoa Sư phạm Quân sự

Ngày thành lập: 10-3-1971

Ngày truyền thống:10-3

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Đào tạo Đại học: Đào tạo giảng viên chuyên ngành Giáo dục học; trang bị lý luận sư phạm, lý luận giáo dục, phương pháp luận nghiên cứu khoa học cho đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn các trường quân đội; trang bị kiến thức Giáo dục học quân sự cho đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch trung, sư đoàn cho các đơn vị quân đội.

+ Đào tạo sau đại học: Đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ ngành Giáo dục học cho các đối tượng trong và ngoài quân đội.

Đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Quản lý giáo dục cho các đối tượng trong và ngoài quân đội.

Liên kết với các cơ sở đào tạo khác để đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ngành Giáo dục học và Quản lý giáo dục.

Nghiên cứu khoa hoc: Chủ trì và tư vấn các đề tài khoa học trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo từ cấp trường đến cấp nhà nước.

Biên soạn giáo trình, tài liệu dạy và học thuộc chuyên ngành Giáo dục học và Quản lý giáo dục.


13. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-10-1994

Ngày truyền thống: 05-10

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu và giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp và tiến hành giảng dạy cho các đối tượng đào tạo ở Học viện Chính trị, trong đó đặc biệt là đào tạo giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh (VB2) và đào tạo chính ủy trung, sư đoàn tại Học viện.


14. Khoa Nhà nước và Pháp luật

Ngày thành lập: 05-10-1994

Ngày truyền thống: 05-10.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giảng dạy chuyên ngành Nhà nước và Pháp luật; Quản lý nhà nước; Luật học; Thanh tr quốc phòng; Chính trị học; Luật kinh tế; Soạn thảo văn bản cho đối tượng đào tạo đại học và sau địa học.

+ Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nói chung, khoa học pháp lý nói riêng.

+ Tham gia các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.