"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Khối cơ quan

Thứ tư, 05/10/2011 - 09:07 sáng GMT

 

KHỐI CƠ QUAN


1. Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn quân sự

Ngày thành lập: 29-4-1999

Ngày truyền thống: 29-4

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng có chức năng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những kiến thức xã hội nhân văn vào lĩnh vực quân sự, phục vụ cho sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nhằm cung cấp các dự báo và cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

+ Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam về chính trị, những vấn đề CTĐ, CTCT, đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng, tư tưởng và đường lối quan điểm của Đảng, củng cố trận địa tư tưởng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

+ Tham gia giảng dạy cho các đối tượng đào tạo đại học, sau đại học theo sự phân công của cấp trên.

+ Hợp tác với các Trung tâm khoa học trong và ngoài quân đội theo quy định của Bộ Quốc phòng trên các lĩnh vực thông tin khoa, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo cán bộ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

 

2. Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự.

Ngày thành lập: 28-12-1983.

Ngày truyền thống: 28-12

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Biên tập, phát hành Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự

+ Định kỳ phát hành: 02 tháng 01 số.

+ Phạm vi phát hành: Toàn quân.

+ Số lượng phát hành: 600 bản/kỳ.

 

3. Văn phòng

Ngày thành lập: 15 - 4 - 1958

Ngày truyền thống: 15 - 4

Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp về hành chính, quân sự, phục vụ sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

+ Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc của Học viện; giúp Ban Giám đốc theo dõi, đôn đốc, hiệp đồng tổ chức thực hiện; duy trì và kiểm tra việc thực hiện chế độ công tác, quy chế làm việc.

+ Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình; phối hộ với các cơ quan có liên quan đề xuất với Giám đóc các chủ trương, biện pháp chỉ đạo, quản lý, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được giao.

+ Tiếp nhận, phân loại công văn tài liệu gửi đến Ban Giám đốc; nghiên cứu đề xuất báo cáo Thủ tưởng Học viện chỉ đạo; chuyển giao đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo trình tự thủ tục quy định và theo dõi, đôn đốc thực hiện.

+ Thẩm tra về thủ tục, thể thức và nội dung văn bản do các cơ quan, đơn vị trình Thủ trưởng Học viện; chủ trì xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau để hoàn chỉnh văn bản trình Thủ trưởng Học viện ban hành.

+ Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện công tác quân lực, công tác quân sự, thể dục thể thao, công tác thanh tra chỉ huy; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lãnh đạo, chỉ huy. Xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành kỷ luật, chấp hành điều lệnh bảo đảm an toàn trong Học viện và khu vực đóng quân.

+ Làm đầu mối giúp Ban Giám đốc duy trì mối quan hệ công tác với cấp trên, với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện.

+ Truyền đạt, theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các chỉ thỉ, mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc.

+ Tổ chức thực hiện công tác văn thư bảo mật lưu trữ theo quy định, bảo đảm công văn, tài liệu phục vụ nhiệm vụ và hoạt động của Học viện.

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm điều kiện phương tiện làm việc, sinh hoạt của Ban Giám đốc; phục vụ các cuộc họp, hội nghị, đón, tiếp khách.

+ Quản lý, chỉ huy cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong Văn phòng thực hiện nhiệm vụ; quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của Nhà nước và Quân đội.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao.

 

4. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật

Thành lập: tháng 18-8-1963

Ngày truyền thống:18-8

Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật trong toàn Học viện, chịu sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc trong việc thực hiện bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Học viện.

 

5. Phòng Sau đại học

Ngày thành lập: 18-3-1987.

Ngày truyền thống:

Chức năng, nhiệm vụ:

- Làm tham mưu cho Đảng uỷ và Giám đốc Học viện về công tác đào tạo sau đại học trong và ngoài Học viện; đối tượng quân sự và dân sự.

- Giúp Giám đốc Học viện quản lý về mặt nhà nước công tác đào tạo sau đại học.

- Là trung tâm phối hợp, hiệp đồng tổ chức thực hiện về công tác đào tạo sau đại học, đồng thời là cơ quan giáo vụ.

 

6. Phòng Chính trị

Ngày thành lập: 20-7-1951.

Ngày truyền thống:

Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Học viện, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Chính ủy, Phó Chính ủy Học viện về chính trị. Căn cứ vào chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, nghị quyết của Đảng uỷ, mệnh lệnh về giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, Phòng Chính trị đề nghị Đảng uỷ Học viện quyết định những vấn đề về công tác đảng, công tác chính trị trong Học viện, lập kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ cơ bản của Phòng Chính trị là tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong Học viện.

 

7. Phòng Đào tạo

Ngày thành lập: 11-4-1951

Ngày truyền thống:11- 4

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo đại học.

+ Trực tiếp xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện và quản lý điều hành nhiệm vụ giáo dục đào tạo đại học trong toàn Học viện.

+ Bảo đảm, phục vụ và cấp phát vật chất phục vụ nhiệm vụ giáo dục đào tạo.

 

8. Phòng Khoa học quân sự

Ngày thành lập: 02-7-1961

Ngày truyền thống: 02-7-1961.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Là cơ quan quản lý về mặt nhà nước đối với mọi hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường của Học viện; trực tiếp làm tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy Học viện và trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động khoa học công nghệ, môi trường.

- Nghiên cứu. đề xuất phương hướng, xây dựng chương trình, nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, môi trường dài hạn và hàng năm của Học viện.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ, môi trường.

- Tổ chức hợp tác về khoa học công nghệ, môi trường giữa Học viện với các đơn vị trong và ngoài quân đội.

- Quản lý xuất bản các ấn phẩm khoa học của Học viện.

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học lịch sử quân sự.

- Tổ chức các hội thảo khoa học cấp Học viện.

- Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, môi trường và nghiệm thu các đề tài dự án về khoa học, công nghệ, môi trường do Học viện quản lý.

- Là cơ quan thường trực trong xây dựng và bảo đảm cho hoạt động của các tổ chức khoa học trong Học viện.

 

9. Phòng Thông tin Khoa học quân sự

Ngày thành lập: 23-12-1976

Ngày truyền thống: 23-12

Chức năng, nhiệm vụ:

- Là cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Học viện về hoạt động thông tin khoa học ở Học viện Chính trị; quản lý về Nhà nước công tác Thông tin KHQS - Thư viện.

- Đảm bảo thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy Học viện, phục vụ nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; bảo đảm, phục vụ sách, báo văn hoá tinh thần cho các đối tượng cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên toàn Học viện

- Khai thác và đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn

- Tổ chức quản lý hoạt động thông tin khoa học các đơn vị cơ sở trong Học viện.

 

10. Ban Tài chính

Ngày thành lập: 12-7-1955

Ngày truyền thống:

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện về công tác tài chính; phân phối và giám đốc tài chính, duy trì quy chế công tác tài chính ở Học viện.

- Lập dự toán ngân sách; tổ chức cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách; quản lý vốn và tài sản trong đơn vị; tổ chức công tác kế toán thống kê; thanh tra kiểm tra đối với hoạt động tài chính của các ngành, các đơn vị thuộc quyền.

 

11. Ban Khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo

Ngày thành lập: 28-12-2009

Ngày truyền thống: 28-12

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo trong Học viện.

+ Nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần, môn học và thi tốt nghiệp cho các loại hình đào tạo; Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Sau Đại học, xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh: Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, môn học và thi tốt nghiệp; Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc ban hành các văn bản triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng trường của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng; Định kỳ xin ý kiến cán bộ, giảng viên, học viên và các cơ quan đơn vị sử dụng nhân lực do Học viện đào tạo về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo; Tổ chức thanh tra, kiểm tra chế độ, quy định về giáo dục - đào tạo; Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân làm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo duc - đào tạo.

 

12. Ban Quản lý dự án

Ngày thành lập: 28-06-2013

Ngày truyền thống:

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc thực hiện việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Học viện. Thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động xây dựng dự án đã được Bộ phê duyệt và Giám đốc phê duyệt (đối với dự án Bộ uỷ quyền).

+ Nhiệm vụ: Quản lý đầu tư và xây dựng dự án đầu tư các công trình thuộc Học viện Chính trị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ quốc phòng.