"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Số lượng cán bộ, giảng viên của Học viện được phong học hàm, học vị

Thứ sáu, 20/12/2013 - 09:18 sáng GMT

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY ĐƯỢC PHONG HỌC HÀM, HỌC VỊ

(Tháng 12 năm 2013)

 

STT
ĐƯỢC PHONG TẶNG
SỐ LƯỢNG
GHI CHÚ
1
Giáo sư 01  
2
Phó Giáo sư 53  
3
Tiến sĩ 112  
4
Thạc sĩ 149  
5
Nhà giáo nhân dân    
6
Nhà giáo ưu tú 11  
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt
Nguồn: Phòng Chính trị - Học viện Chính trị