"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2016

Thứ ba, 30/05/2017 - 07:18 sáng GMT

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Cục Nhà trường, Hội đồng Khoa học Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành nghiệm thu 03 đề tài khoa học giáo dục cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2016 do Học viện Chính trị chủ trì:

1. Đề tài: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay” do Đại tá, PGS, TS Nguyễn Phương Đông làm Chủ nhiệm.

2. Đề tài: “Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các học viện trong quân đội hiện nay” do Đại tá, PGS, TS Bùi Mạnh Hùng làm Chủ nhiệm.

3. Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp đổi mới chương trình đào tạo chính ủy ở Học viện Chính trị theo hướng phát triển năng lực” do Đại tá, PGS, TS Phan Văn Tỵ làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường làm Chủ tịch. Hội đồng thống nhất đánh giá: Học viện Chính trị đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định số 492/QĐ-TM ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tổng Tham mưu về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài, sáng kiến khoa học ngành giáo dục - đào tạo cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2016. Các Ban Đề tài tích cực, chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, hoàn thành đúng tiến độ. Các đề tài đã làm rõ được những vấn đề về lý luận, đánh giá thực trạng, xác định những yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đặt ra hiện nay. Hội đồng Khoa học đánh giá 02 đề tài đạt loại Xuất sắc, 01 đề tài đạt loại Khá.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học là tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và áp dụng rộng rãi trong toàn quân.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hương
Nguồn: Phòng Khoa học quân sự - Học viện Chính trị