"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Tuyên truyền 54 năm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/1963 - 18/5/2017)

Thứ năm, 18/05/2017 - 08:15 sáng GMT

1. Lịch sử Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 - 5

Trên thế giới, hầu hết các nước phát triển đều có ngày khoa học hoặc tuần khoa học quốc gia. Các sự kiện như vậy đã thu hút hàng triệu người tham gia với nhiều hình thức phong phú.

Ở Việt Nam, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua. Đồng thời, Quốc hội cũng thống nhất quy định ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Sở dĩ Quốc hội chọn ngày 18 tháng 5 là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam là vì ngày này gắn với một sự kiện lịch sử. Ngày 18 tháng 5 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất, Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày nay). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định:  “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…

…Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi

… các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ,…”.

Những lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 50 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Khoa học và công nghệ không chỉ là lý thuyết mà còn phải gắn nghiên cứu với ứng dụng, với hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam, phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, liên kết chặt chẽ với quá trình lao động, sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Khoa học và công nghệ phải gắn với lao động, sáng tạo của trí thức Việt Nam, không chỉ  biểu hiện ở nghiên cứu sách vở mà trí thức còn phải biết vận dụng, đem những thành tựu khoa học và công nghệ phổ biến cho nhân dân để có hiệu quả thực hành, ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc.

Hơn 50 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Việc tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017 không chỉ nhằm đề cao tinh thần sáng tạo của đội ngũ những người làm khoa học nói riêng, mà còn góp phần lan tỏa không khí đổi mới trong tư duy khoa học của thế hệ trẻ, huy động và giải phóng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những năm qua, khoa học và công nghệ đã khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng  sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chủ đề Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017 là: “Khoa học - Chìa khóa của tương lai”. Đoàn kết và tập hợp dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, trình diễn, giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ, mở rộng các diễn đàn trao đổi học thuật, tôn vinh các nhà khoa học, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về khoa học và công nghệ…Đây là những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, chào mừng ngày “Hội” của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

2. Học viện Chính trị tổ chức thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 - 5

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, những năm qua, Học viện Chính trị đã tổ chức tốt các hoạt động thực hiện Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ và thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở Học viện tiếp tục phát triển trong điều kiện mới.Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước, Quân đội, Học viện. Các hoạt động đó đã động viên cán bộ, giảng viên, học viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển. Năm 2017, Học viện tổ chức khá đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò của khoa học và công nghệ; mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện thông qua các hình thức đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web, truyền thanh nội bộ của Học viện.

- Giới thiệu về chính sách, pháp luật, khoa học và công nghệ của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng, Học viện mới được ban hành và định hướng phát triển trong thời gian tới; thông tin, giới thiệu các thành tựu về khoa học và công nghệ nổi bật của Học viện trong thời gian qua.

- Duy trì phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Học viện.

- Làm tốt công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Tinh hoa văn hóa Việt Nam” và Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học của học viên năm học 2016 - 2017.

- Tham gia Lễ trao Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo năm 2017 do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thực hiện tốt các nội dung trên là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, mọi tổ chức và cá nhân, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hưởng ứng hoạt động chung của Quân đội chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hương
Nguồn: Phòng Khoa học quân sự